Draudzes “Brīvības Centrs” mācītāji Kaspars un Kristīne Žavneri tic vienam Trīsvienīgam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Dievs ir pirmais un pats svarīgākais viņu dzīvēs. Ļoti dziļas un tuvas attiecības ar Dzīvo Dievu kā Personu – viņu galvenais mērķis personīgajās dzīvēs. Otrs svarīgākais viņiem ir ģimene, gan fiziskā, gan garīgā ģimene. Kaspars un Kristīne ir laimīgi precējušies, uzskata viens otru par savu vislabāko un tuvāko draugu un kopā audzina arī meitiņu – Annu. 

      Pastāvīgi meklējot Dievu, garīgi augot un tiecoties vairāk pēc Viņa, kā arī mīlestībā uz cilvēkiem, tika izveidota draudze “Brīvības Centrs”. Saņemot no Dieva garīgu redzējumu, mācītāji bez kompromisiem virzās tajā un ir nodevušies kalpot Dievam un cilvēkiem.

       Ļoti būtiska lieta viņiem ir Dieva sirds izzināšana. To iepazīstot, Dievs atklājis kādas Sava rakstura daļas, Savas emocijas un vēlmes. Tāpat kā mēs Bībelē lasām, ka Jēzu krustā piesita tā laika reliģija – farizeji un sadukeji, tāpat arī tagad ļoti daudzi tiek pievilti ar reliģisku mācību kristiešu draudzēs tā vietā, lai vestu cilvēkus tuvāk Dzīvam Dievam. Tādēļ arī mācītāju sirdis deg par to, lai cilvēkus vestu tuvāk Dzīvajam Dievam. Draudzē tiek sludināts evaņģēlijs, kas ir Kristus evaņģēlijs – Dieva dāvāta glābšana, piedošana, brīvība, dziedināšana, svētība nevis caur mūsu darbiem vai likuma pildīšanu, bet caur ticību uz Jēzu Kristu. Mācītāji vienmēr uzsver, ka viss viņu dzīvēs ir no Dieva žēlastības, nevis pašu nopelns, un to viņi arī nodod tālāk kā prieka un labo vēsti citiem. 

       Būt līdzīgākiem Jēzum ir viņu cenšanās–svēttapšana, sirds šķīstums, mīlestība, pazemība un visi citi Gara augļi (Gal.5:22-23). Lai tas notiktu ne tikai viņu, bet arī citu kristiešu dzīvēs ir nepieciešams Svētais Gars, kas transformē mūsu prātu, mūsu garu, kā rakstīts: „Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā (prātā), lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba; to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Rom.12:2)

      Tas sapnis, ko Dievs licis mācītāju sirdīs ir, ka draudze, kas ir ticīgo kopums, kas sanāk kopā pielūgt Dievu, būtu pilnīgi brīva, dziedināta un piepildītos ar Dieva mīlestību, lai spētu mīlēt. Jo Jēzus deva mums divus baušļus – mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. 

      Mācītāju novēlējums katram: Meklējiet To Kungu, jo Viņš ir tik tuvu pie katra no mums (Ap.d.17:27). Kad atrodat visdārgāko pērli, tad nebaidieties atdot visas pārējās, lai iegūtu to vienu, visskaistāko, jo tā ir Debesu Valstība un mūžīgā dzīvība, ko Dievs Tēvs mums katram dāvā caur savu Dēlu Jēzu Kristu. 

Mīlam Jūs un esiet svētīti !