Draudze “Brīvības Centrs” ir kristīgās ticības baznīca, kas tic vienam trīsvienīgam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam un pielūdz tikai un vienīgi Viņu. Mūsu izprantē draudze ir kā ģimene, kur kopā sanāk brāļi un māsas, kuriem ir viens vismīlošākais un labākais Tēvs Debesīs, lai Viņu slavētu, pielūgtu, pateiktos Viņam un dzirdētu Viņa Vārdu. 

  Pats galvenais, kas raksturo šo draudzi, ir tās Gars, tas ir dzīvais Dievs, Viņa klātbūtne, Godība un Svētums. “…Viņš dod cilvēkam visu – dzīvību, elpu un pilnīgi visu “( Ap.d.17:25).

  Draudzi ļoti labi  raksturo arī tās nosaukums – “Brīvības Centrs“, kas tika saņemts no Dieva caur Viņa praviešiem Jeff Jensen un Jerame Nelson. Draudzē ir liela brīvības, ģimeniskuma un mīlestības atmosfēra, kur jebkāda darbošanās ir pilnīgi brīvprātīga un viss ir izrietošs no attiecībām ar Dievu.

 Draudze atzīst Bībeli par vienīgo Dieva Vārdu, atzīst kristību ūdenī ar pilnīgu pagremdēšanos, kristību Svētajā Garā un visas Gara dāvanas. Uzskatām, ka katram cilvēkam ir liels plāns no Dieva un aicinājums viņa dzīvei, ko mēs palīdzam atrast, izprast, ieiet tajā un darboties, garīgi pieaugt.  

 
Draudzes ” Brīvības centrs” 15 pamatprincipi
:

 1.  Dievs ir Labs!
 2.  Pestīšana rada priekpilnu identitāti
 3.  Mēs reaģējam uz Dieva žēlastību
 4.  Mēs fokusējamies uz Dieva klātbūtni
 5.  Mēs radam veselīgu ģimeni
 6.  Dieva Vārds mūs transformē (pārveido)
 7.  Dievs joprojām runā
 8.  Jēzus stiprina pārdabisko kalpošanu
 9.  Debesu valstība ir uzbrūkoša
 10. Brīvs, bet atbildīgs
 11. Cieņa nosaka vērtību
 12. Devīgs kā mans Tēvs
 13. Cerība slavas pilnā draudzē
 14. Liecība ir uguns uz atmodu
 15. Pazemība

  Mūsu draudzes mērķis – būt tuvās un dziļās, personīgās attiecībās ar Dievu, arvien vairāk līdzināties Jēzum Kristum un izplatīt Viņa gaismu tālāk šajā pasaulē.

  Draudzes pamats ir Dieva labestība, kā rakstīts vēstulē romiešiem 8:28, ka Viņš visu vērš par labu tiem, kas Viņu mīl!