1.Nodarbība Vīzijas spēks

1.Moz.12:2 „ Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.„

Pirmais, kuram bija vīzija, bija Dievs. Viņš zināja, ko Viņš grib, un to kā Viņš ir radījis zemi un cilvēkus. 

1.Moz.1:26-28 „Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.  Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.  Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”  

Ef.2:5-10 „ Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma,  kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes.” 

Dievs vēlas veidot lielu tautu no mums katra viena individuāli, lai mēs vairotos un augļotos visās dzīves sfērās un mantotu dvēseles Debesu Valstība. Tava tauta, t.i., tie, kas sekos tev, būs tieši tādi kā tu. Ja tu esi šauridomājošs, tad ap tevi savāksies tādi paši un otrādi. Ja tu redzi 1000, tad tev svaidījums arī būs uz 1000 ( kā atraitnei ar traukiem). Dievs tev dos tieši tik, cik tu vari ievietot un ne vairāk (Dievs neizmētā svaidījumu). Bet ja tu redzi tūkstošus, nācijas, tad Dievs arī svaidīs tevi uz nāciju. 

⦁ Kas ir vīzija?

Tas ir Dieva sapnis, Viņa vēlme, kas atveras cilvēka prātam, lai cilvēks to varētu piepildīt. Bībelē mēs redzam daudz cilvēkus, kuriem Dievs atklāja Savu gribu. Viņš atklāja tiem, ko Viņš vēlas darīt ar viņiem un caur viņiem ( Ābrahāms, Mozus, Jāzeps, Dāvids, Salamans, Jeremija, Jēzus u.c.). Visiem šiem spēcīgiem cilvēkiem ir bijusi vīzija un bez šīs vīzijas no Dieva, viņu dzīvēs nekas nebūtu noticis. Vispirms atnāk vīzija no Dieva un tad Dievs dod arī apkārt tev cilvēkus ar līdzīgu vīziju. 

 

⦁ Dieva vīzijas raksturojums ( kā zināt vai vīzija ir no Dieva?). 

⦁ Tīri motīvi (cilvēks nemeklē savu labumu tajā)

⦁ Svēti un tīri (personīgi un sabiedrībā)

⦁ Nes garīgo un arīsociālo labumu tautā

⦁ Vīzija nav egocentriska (nav tendēta slavēt sevi, celt sevi, bet Dievu)

⦁ Galējais rezultāts un mērķis ir pagodināt Dievu

 

⦁ Trīs vīzijas aspekti

⦁ Vīzija ir varenu līderu spēks (gan Dieva, gan velna)

 

Dieva vīzija rada uzvarētājus, un likst tev atstāt visu, kas tev traucē to realizēt. 

 

Fil.3:7-8 „ Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu.” 

 

⦁ Vīzija atnes dzīvību un atmodu. Tas nozīmē lietu pasludināšanu un atraisīšanu no garīgās fiziskajā pasaulē )ar lūgšanu un garīgas cīņas palīdzību). 

Ec.37:1-10 „ Tā Kunga roka nāca pār mani, un Tas Kungs mani garā aizveda kādas ielejas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. Un Viņš mani vadāja starp tiem pa klajumu šurpu turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Un Viņš man jautāja: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?” Es atbildēju: “Kungs mans Dievs, Tu to zini.” Tad Viņš man pavēlēja: “Sludini šiem kauliem un saki tiem: jūs, sakaltušie kauli, klausaities Tā Kunga vārdu! Tā saka Dievs Tas Kungs šiem kauliem: Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Jūs dabūsit dzīslas, miesu un ādu; un Es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts. Un tur čirkstēja, kad es sludināju, un redzi, tur kustējās, kauli sadevās kopā cits ar citu. Un, kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīslas un miesa, un āda pārklāja tos, bet dzīvības gara viņos nebija.” Tad Viņš man sacīja: “Cilvēka bērns, sludini dzīvības garam, saki tam: tā saka Tas Kungs: nāc, gars, no četriem vējiem un apdves šos nokautos, ka tie kļūst dzīvi! Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām, varen liels pulks.” 

 

⦁ Vīzijas iesēšana un izveidošana mācekļos. Veiksmīgs līderis iesēj Dieva vīziju arī mācekļos. Jēzum bija vīzija un mērķis no Dieva glābt cilvēci, un Viņš ne tikai to sasniedza, bet Viņa sirdī tas dega tik ļoti, ka pat pēc Viņa nāves Viņa mācekļi neapstājās, bet sasniedza vēl tālākus panākumus un atdeva savas dzīves par to. 

 

2.Tim.2:2 „ un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.„ 

 

Runā un dalies ar savu vīziju tik spēcīgi, lai citi arī aizdegtos par šo Dieva sapni! 

 

Sal.pam.24:11 „ Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaugt.” 

 

Hab.2:2-3„Bet man atbildēja Tas Kungs un teica man:”Apraksti tevis redzēto parādību un uzraksti to uz plāksnēm, lai to ikviens viegli var lasīt. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un, pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks.„