2.Nodarbība Vīzijas attīstība

Trīs elementi, lai attīstītu vīziju:

⦁ Pieņemt vīziju ticībā! 

Mums jāpieņem vīzija ticībā un nav jāgaida kaut kādas pārdabiskas atklāsmes. Cilvēciskais prāts nedrīks valdīt Dieva vīzijā, bet tur jābūt tikai ticībai. 

 

1.Tim.: 2:3-4 

„3 Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, 

 4 kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. „ 

 

 

Lk.1:28-35

„28 Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!” 

29 Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? 

30 Un eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. 

31 Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. 

32 Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, 

33 un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” 

34 Bet Marija sacīja eņģelim: “Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos.” 

35 Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. „ 

 

Ebr. 11:1 

„1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. „ 

 

⦁ Vīzijai jākļūst personīgai

 

Vīzijai jākļūst par Remu, jeb personīgai atklāsmei. Jo ja līderis ir garīgi akls un viņam ir aizmiglotas acis, nav skaidrības un viņš pats nezina kur viņš iet, tad arī visi viņa sekotāji būs tādi. 

 

Mt.15:14

„14 Atstājiet tos! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji; bet, ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē.” 

 

Ja līderis vai kalpotājs nav personīgi saņēmis vīziju, tad agri vai vēlu kāda neveiksme liks tev atstāt šo vīziju, tātad ja vīzija ir tikai kāda zita, tad ilgi tu to nepavilksi.  Vīzija prasa lielu nodošanos tam.  Un ja vīzija ir kļūvusi tava personīgi, tad neviens un nekas tevi neapturēs, tāpat kā Jēzus mācekļus nekas nevarēja apturēt. 

 

⦁ Vīzija piespiedīs tevi atstāt komfortu

 

Jēzus un visi viņa mācekļi pilnībā atstāja savu komfortu! Tātad vīzija liks tev atstāt  jebko uz ko balsties tu un tava miesa.  Līdera dzīve ir garīgā cīņa, lūgšanas, aizlūgšanas, gavēnis utml. 

 

Mt.4:17-22

„17 No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.” 

18 Un, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. 

19 Un Viņš uz tiem saka: “Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.” 

20 Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja Viņam. 

21 Un, no turienes tālāk iedams, Viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lāpām, un Viņš tos aicināja. 

22 Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja Viņam. „ 

 

Mk.10:17-23

„17 Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: “Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?” 

18 Bet Jēzus uz to sacīja: “Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 

19 Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti.” 

20 Bet tas Viņam teica: “Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības.” 

21 Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man.” 

22 Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts. 

23 Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz Saviem mācekļiem: “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!”  

 

1.Moz. 12:1-5

„1 Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: “Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. 

2 Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. 

3 Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.” 

4 Un Ābrāms izgāja, kā Tas Kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet

Ābrāms, izejot no Hāranas, bija septiņdesmit piecus gadus vecs. 

5 Un Ābrāms ņēma Sāraju, savu sievu, un savu brāļadēlu Latu un visu mantību, ko tie bija ieguvuši, un visas dvēseles, kādas tie Hāranā bija iemantojuši, un tie izgāja, lai dotos uz Kānaāna zemi. Un tie nogāja uz Kānaāna zemi. „ 

 

Cilvēks ar vīziju kļūst ļoti bīstams velnam (jo bīstamāks šāvējs ir nevis akls, bet tas, kurš zina, kur šauj). Vīzija nav inkaunteri, mājas grupas, līderu skola. Vīzija ir tavas sirds stāvoklis, tas ir žēlastība pret tiem, kas iet bojā un vēlēšanās glābt šīs dvēseles un palīdzēt viņām, un g12 struktūra ir kā palīgs tam, Dieva metode, lai šo vīziju būtu iespējams realizēt. 

 

Ja atņemt miljonāram visu viņa naudu, pēc kāda laika viņš atkal kļūs miljonārs.  Vai arī ja iedot bomzim miljonu, tad ļoti drīz viņš atkal kļūs bomzis. Veiksme ir tava prāta, sirds stāvoklis un tavs domāšanas veids. 

 

Kā zināt, ka Dievs darbojas tieši tavā dzīve? Viņš dod tev vīziju! Mācītāji un kalpotāji, kuri cieš neveiksmi ir tie, kuriem nav vīzijas. Mācītāji un kalpotāji, kuri ir veiksmīgi, ir tie, kuriem ir vīzija.