3.Nodarbība 5 vīzijas virzieni

Vīzija kustās 5 virzienos: 

⦁ Vīzija jāsaņem Savā garā.

 

Sal.pam. 20:27 „Tā Kunga gaismeklis ir cilvēka gars, tas apgaismo pašus visslepenākos cilvēka miesas dziļumus. „ 

 

Tas nozīmē, ka vīzija jāsaņem sev personīgi. Kad tu saņem vīziju personīgi, tu mainies iekšēji, tu runā un esi pārpildīts ar šo vīziju ( no sirds pilnības mute runā). Tu vari teikt, ka neproti runāt, bet ja iesist visklusāko cilvēku pa viņa visvājāko un sāpīgāko vietu, viņš tā runās, jo viņa sāpes runās. Vīzijai ir jārunā caur tevi. Vīzija nav tas, ko tu kustini, bet tas ir tas, kas kustina tevi. Ja tu saņemsi personīgi vīziju, tu nespēsi to apslāpēt. 

 

Jer.20:7-9  „7 Tu, Kungs, pārliecināji mani, un es ļāvos pārliecināties, Tu mani uzvarēji, Tu biji stiprāks par mani! Bet es esmu kļuvis nepārtraukti par apsmieklu katru dienu, visi mani nievā un paļā! 8 Kad vien es runāju, man jāizsaucas un jākliedz: netaisnība un varmācība! – Tā Kunga vārds man sagādājis tikai apsmieklu un negodu katru dienu! 9 Bet, kad es apņemos: es nedomāšu vairs par Viņu un nerunāšu Viņa Vārdā, – tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus. Un, kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūka tam spēka!” 

 

⦁ Prasme lietot vīziju (struktūru G12). 

 

Prasmei lietot struktūru G12 jābūt, lai aizsniegtu dvēseles Debesu Valstībai. Ir jāzina pati struktūra, kā tā darbojas, un jāzina sava vieta šajā struktūrā. Piemēram, ja mums ir jāuzraksta vēstule, tad pildspalva ir labs instruments priekš tā, bet ja tu neproti rakstīt, t.i., lietot šo instrumentu, tad pildspalvai zūd jebkāda jēga. Pildspalva ir instruments un lai to varētu lietot ir jābūt prasmei to darīt. No Bībeles ir līdzīgs piemērs arī par Dāvidu un viņa spēju, prasmi lietot mūzikas instrumentu. 

 

1.Sam. 16:15-23 „15 Tad Saula kalpi viņam sacīja: “Redzi nu, ļauns gars no Dieva tevi tagad tirda. 16 Pavēli tikai, kungs, kādam no saviem kalpiem, kas te tavā priekšā stāv, lai tie sameklē kādu vīru, kas prot spēlēt cītaru; un, kad Dieva sūtītais ļaunais gars tevi pārņems, tad lai viņš spēlē cītaru, un tev paliks labāk.” 17 Tad Sauls sacīja saviem kalpiem: “Sameklējiet man tādu vīru, kas labi prot spēlēt, un tad atvediet to pie manis!” 18 Tad kāds no jauniem puišiem sacīja: “Redzi, es esmu ievērojis vienu Isaja dēlu Betlēmē, tas māk jo labi spēlēt, tas ir varonīgs jauneklis un karavīrs, gudrs vārdos un skaists augumā, un Tas Kungs ir ar viņu.” 19 Tad Sauls sūtīja vēstnešus pie Isaja un lika viņam sacīt: “Atsūti pie manis savu dēlu Dāvidu, kas ir pie sīklopiem.” 20 Tad Isajs sakārtoja ēzeli, ņēma maizi un trauku vīna, arī vienu kazlēnu un nosūtīja tos ar savu dēlu Dāvidu Saulam. 21 Tā Dāvids atnāca pie Saula un nostājās tā priekšā; un tas viņu ļoti iemīlēja, tā ka viņš kļuva tam par ieroču nesēju. 22 Un Sauls sūtīja pie Isaja un lika sacīt: “Lai Dāvids paliek pie manis, jo viņš ir labvēlību atradis manās acīs.” 

23 Un notika, tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja – un Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās. „ 

 

⦁ Pilnīga paklausība Svētā Gara vadībai. 

 

Jongi Čo ir lielākā draudze pasaulē, bet bijušajā Padomju Savienībā nav nevienas veiksmīgas draudzes, pat 200 cilvēku draudze ir retums, tas ir tādēļ, ka tie principi, kas darbojas Korejā, Krievijā nedarbojas. Netaisiet kopijas un uzmanīgi paklausiet un sekojiet Svētā Gara vadībai. Piemērs no Bībeles par Israēlu un Derības šķirstu: 

 

1.Sam.4:4-11 „4 Un tauta nosūtīja ziņnešus uz Šīlo, un tie atveda no turienes Dieva, Tā Kunga Cebaota, kas mīt ķerubu tronī, derības šķirstu; un tur, pie šī Dieva derības šķirsta, bija klāt arī abi Ēļa dēli – Hofnus un Pinehass. 5 Un notika, ka tanī brīdī, kad Tā Kunga derības šķirsts tuvojās nometnei, viss Israēls sacēla tik lielu gaviļu troksni, ka pat zeme drebēja. 6 Un, kad filistieši sadzirdēja šo gavilēšanu, tad tie sprieda: “Ko gan šī lielā gavilēšana ebreju nometnē nozīmē?” Kad tie uzzināja, ka Tā Kunga derības šķirsts ir ienests nometnē, 7 tad filistieši nobijās, jo tie sacīja: “Dievs ir pie viņiem nonācis nometnē.” Un tie sacīja: “Bēdas mums, jo nekas tāds nekad nav atgadījies nedz vakar, nedz aizvakar! 8 Mums draud bēdas un briesmas! Kas mūs izglābs no viņu vareno dievu rokas? Šie ir tie dievi, kas situši ēģiptiešus tuksnesī ar visādām sērgām! 9 Esiet stipri un turieties kā vīri, jūs, filistieši, lai jums nebūtu jākļūst par vergiem ebrejiem, tāpat kā tie ir jums vergojuši; jā, turieties kā vīri, dodamies kaujā!” 10 Un filistieši devās kaujā un sakāva Israēlu, tā ka tie bēga katrs uz savu telti; un šī sakāve bija ļoti smaga, jo Israēlam krita trīsdesmit tūkstoši kājnieku. 11 Un Dieva šķirsts tika atņemts, bet abi Ēļa dēli, Hofnus un Pinehass, nomira. „ 

 

Mēs varam paņemt principus G12 struktūras, bet mums nav tiesību kopēt mācītāju Cēzaru Kastellano un viņa draudzi Kolumbijā. Dievs mums atklās mūsu ceļu mūsu nācijas aizsniegšanai. 

 

⦁ Nodot un dalīties ar šo vīziju ar citiem. 

 

Mums pievienojas tikai tie cilvēki, ar kuriem es dalos ar šo vīziju. Jo ja kādam ir vadība no Dieva iet šo ceļu ar mani, viņam sirdī atsauksies šī Vīzija. 

 

Am.3:3 „3 Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? „ 

 

⦁ Vienmēr analizē vīziju. 

 

Dārznieki vienmēr spriež par koku pēc tā augļiem, jo ja augļu ir maz vai tiem ir slikta garša, tad tā nav augļa problēma, bet gan koka, vai arī slikta zeme, maz ūdens, slikts mēslojums. 

 

Mt.7:16-20 „16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? 17 Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. 18 Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. 19 Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. 20 Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. „ 

 

Ja kaut kas kalpošanā nestrādā, neiet tā kā vajadzētu, vai arī mājas grupiņā, tad nevajag apbēdināties – tā ir mēģinājumu un kļūdu metode. Nekustieties tajā, kas nestrādā, no tā dzimst reliģija, nav augļu, nav kustības un nav pārmaiņu. Bez vīzijas ar mums ir cauri. 

 

Hoz.4:6 „6 Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva vārdu, tad Es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi kā Mans priesteris. Tu aizmirsīsi sava Dieva baušļus, tāpēc Es aizmirsīšu tavus bērnus. „