4.Nodarbība Līdera īpašības

Par līderi nepiedzimst, par tādu kļūst.

⦁ Līdera raksturs. Tāds līderis, kuram ir daudz zināšanu, bet nav stingray rakstura, ir kā divgadīgs bērns ar ieroci, bīstams ne tikai sev, bet arī apkārtējiem. Tāpat kā ēku būvē no pamatiem, līderis sākas ar raksturu.      

Mateja6:1-8“1Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. 2 Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. 3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, 4 tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. 5 Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. 6 Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. 7 Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. 8 Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.„

Tev ir jāiemācās pateikt “nē” daudziem cilvēkiem, lietām un situācijām. 

Tev ir jāiemācās pateikt “jā” Dievam, Viņa gribai un nodomam tev. 

Tu nekad nebūsi veiksmīgs līderis, ja pastāvīgi piekritīsi kompromisiem ar visu un visiem.  

Stipra rakstura iezīmes:

– spēt apturēt cilvēkus, kad viņi aiziet par tālu;

– nebaidīties no citu viedokļa, no dažādām tenkām un baumām.

 

Noskaidro, kas tieši trūkst tavā raksturā, lūdz, lai sasniegtu to.

2. Attīstīt ticību. Lai darbotos ar šo vīziju, tev ir nepieciešama nopietna līmeņa ticība. Kā attīstīt ticību? Sāc ar mazām lietām.

Ecehiēla37:1-3 „1 Tā Kunga roka nāca pār mani, un Tas Kungs mani garā aizveda kādas ielejas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. 2 Un Viņš mani vadāja starp tiem pa klajumu šurpu turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. 3 Un Viņš man jautāja: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?” Esat bildēju: “Kungs mans Dievs, Tu to zini.” 

Cik bieži mēs lūkojamies uz mūsu jauniešiem, ģimenēm, pilsētām un redzam tikai kaulu kaudzi.., taču mums jāiemācās redzēt savu nāciju tā, kā to redz Dievs – kā varenu armiju. 

 

3. Atsakies no pagājušās dzīves. Atsakies no visām lietām, kurās dzīvoji agrāk un sāc akli sekot Kristum. Ja tavā sirdī ir citas prioritātes, tu neesi cienīgs sevi dēvēt par Viņa mācekli. 

Маteja10:32-39 „32 Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. 33 Bet, kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. 34 Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. 35 Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīra māti. 36 Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. 37 Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts. 38 Un, kas savu krustu neuzņemas un Man neseko, tas Manis nav vērts. 39 Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to iemantos.”

Tam, ka tu esi nodevies Jēzum un Viņa vīzijai, būtu jāpārņem visu tavu dzīvi visaugstākajā mērā. 

Lūkas 14:33 „33 Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis.”

 

 

 

4. Izturība. Tev nāksies iemācīties izturēt tādas lietas, kādas citiem pat sapņos nerādās. Atcerieties Ījabu un to, ko teica viņa sieva.

 

Ījaba 2:8-10 „8 Viņš sev paņēma šķembu, lai ar to kasītos, un apsēdās pats pelnos. 9 Un viņa sieva tam sacīja: “Vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības? Atsaki Dievam un mirsti! 10 Bet viņš tai sacīja: “Tava runa ir gluži tāda kā nelgu sievu runas! Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad lai mēs arī nesaņemam ļaunu?” Visos šais piemeklējumos Ījabs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās.”

Lūkas 14:28-30 „28 Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, 29 lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu, 30 sacīdami: šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam.”

Vai tu spēsi sasniegt to par ko sapņo? Citiem vārdiem sakot, vai tev ir “bieza āda”? Tāpat tev būs jāiemācās pastāvēt tur, kur visi padodas.

Visi vēlas būt par vareniem līderiem, bet ne visi par tādiem kļūst, tādēļ ka pietrūkst izturības.

2. Timotejam 2:3 „Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis.”  

2. Timotejam2:10 „Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristū Jēzū, un pie mūžīgas godības.”

2. Timotejam4:5-8 „5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. 6 Jo es jau topu par ziedojumu, un mana satraisīšanas laiks ir pienācis. 7 Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. 8 Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņu” 

5. Apmācīts karot Svētajā Garā.Tas, kurš kontrolē atmosfēru pāri pilsētai, kontrolē visu pilsētu. Lūk, kādēļ draudzei jāpastāv nemitīgā Sv.Gara cīņā, tad arī atnāks atmoda visā pilsētā.

1. Korintiešiem 15:32  „Ja es, tikai mirstīgs cilvēks būdams, esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļas augšām, tad: ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim.”

Kāda būs draudzes lūgšana, tāda arī būs atmosfēra draudzē un pilsētā. 

Daniēla10:13 „Bet persiešu valsts sargeņģelis mani atturēja divdesmit vienu dienu, kamēr beidzot Mihaēls, viens no galveniem sargeņģeļu priekšniekiem, man nāca palīgā, un man izdevās atstāt Mihaēlu vienu pašu pie persiešu ķēniņu sargeņģeļa”

 

6.Pārliecība. Ja līderis kaut nedaudz šaubās par to, ko viņš dara, vai uz kurieni dodas, tad arī viņa sekotāji būs pilnīgā apjukumā un vīlušies. 

Romiešiem 4:18-22 „18 Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts: tāds būs tavs dzimums. 19 Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi – viņam varēja būt jau simts gadu – un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. 20 Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā, 21 pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt. 22 Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.”

Paskatieties uz Jēzu, vai Viņš jelkad kaut ko darīja bez pārliecības: “nezinu; nu paskatīsimies; varbūt sanāks, kas to lai zin!”?

Daudzas draudzes un kalpotāji, kuriem bija jārealizējas, neizdarīja to, pārliecības trūkuma dēļ. 

Ebrejiem 11:1 „Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.”