5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība

Mājas grupu 5 aspekti. 

Mājas grupas – visas draudzes mugurkauls.

 

1. Draudzes veiksmes pamatā ir mājas grupas. 

Tās ir kā draudzes mūra celtne. Draudzēs, kurās pieņem mājas grupu vīziju, notiek acīm redzama garīga un skaitliska izaugsme. Tāpat mājas grupās veidojas nākamā mācekļu un līderu paaudze, kura nesīs tālāk Evaņģēliju. 

Mājas grupas ļauj katram tās dalībniekam iepazīties ar kalpošanu, māceklību un līderību, līdz ar to katras mājas grupas biedrs ir iesaistīts draudzes darbā un ir svarīga Dieva Valstības sastāvdaļa.  

 

Romiešiem16:4 “viņi savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā ka viņiem ne vien es esmu pateicīgs, bet visas pagānu draudzes; arī draudzi viņu namā sveicinait.”

Kolosiešiem4:15 “sveicinait brāļus Lāodikejā un Nimfu ar viņas mājas draudzi.”

 

2. Mājas grupas apmierina jebkura vajadzības (garīgās, morālās un materiālās).

Mācītājs viens pats nekad nespētu apmierināt katra vajadzības. Ja viņš to darītu, tad iznīcinātu sevi gan fiziski, gan morāli. Mācītājs to var izdarīt vienīgi ar mājas grupas palīdzību un ar nakamās paaudzes mācekļiem, kurus viņš apmācīs un izsūtīs. 

 

2.Mozus 18:21-24 “Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un ieceltos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pārdesmitiem. Un lai tie tiesā ļaudis jebkurā laikā, bet lai būtu tā, ka tie katru lielāku lietu nodotu tev, bet katru mazāku lietu iztiesā paši; tā tev būs vieglāk, un viņi palīdzēs tev nest tavu nastu. Ja tu tā darīsi un Dievs tev tā pavēlēs, tad tu varēsi pastāvēt, un arī visi šie ļaudis ies savā vietā ar mieru.” Un Mozus paklausīja sava sievas tēva balsij un darīja visu, ko tas bija sacījis.”

 

3. Mājas grupas veicina pieaugumu, kuram nav robežu. 

Katrā ēkā var dzīvot tik cilvēku, cik var, bet mājas grupām limitu nav. Proti, cik namu, tik arī mājas draudžu un katrs tās dalībnieks var tikt iesaistīts draudzes darbā. 

 

2.Timoteja2:2 “un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.”

 

4.  Mājas grupā iespējama kalpošana viens otram. 

Draudzē nav iespējams visus uzklausīt, visiem kalpot un apmierināt visu vajadzības. Tas ir iespējams tikai mājas grupā. Evaņģēlija darbs notiek mājas grupas iekšienē, jo katru nedēļu pievienojas jauni cilvēki, ģimenes locekļi. Šeit viņi atdod savas dzīves Jēzum, šeit viņi tiek nostiprināti, apmācīti un no turienes iznāk jau kā nākamie kalpotāji. 

 

Apust.d. 10:27 “Un, ar to sarunādamies, viņš gāja iekšā un redzēja daudz sapulcējušos.”

 

Mateja 9:10 “Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda.”

Mateja13:36“Tad Jēzus, ļaudis atlaidis, iegāja namā un Viņa mācekļi pie Tā piegāja un sacīja: “Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā.”

 

Marka9:28“Un, kad Viņš [Jēzus] namā bija iegājis, Viņa mācekļi Tam savrup jautāja: “Kāpēc mēs nespējām to izdarīt?”

 

5. Mājas grupas ietiecas visās dzīves sfērās. 

Draudze pati par sevi nav spējīga pārvarēt visus šķēršļus. Mājas grupu mērķis ir ietiekties visās sociālajās un etniskajās dzīves sfērās. Jēzu neinteresē ne nacionālā piederība, ne sociālais stāvoklis, ne intelekts. Mājas grupām ir jāiekļūst visur.

 

Apust.d. 10:34-35  “Bet Pēteris sāka runāt, sacīdams: “Tiešām, es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo.”

 

Apust.d. 10:22 “Bet tie atbildēja: “Virsnieks Kornēlijs, taisnīgs un dievbijīgs vīrs, kam visā jūdu tautā laba slava, svēta eņģeļa pamācīts, aicina tevi savā namā un grib dzirdēt, ko tu viņam teiksi.”

 

Lūkas 8:39 “Atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis.” Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis.