6.Nodarbība Spēks slēpjas grupā 12

6 īpašības, kuras nepieciešamas māceklim, lai pretendētu uz grupu no 12. 

 

Skaitlis 12 vienmēr ir bijis Dieva sirdī: 12 mēneši gadā; 12 Izraēla ciltis; 12 stundas dienā un 12 stundas naktī; 12 Apustuļi; 12 pamatakmeņi  un 12 vārti Debesu Jeruzālemē; Dzīvības koks, kurš nes augļus 12 reizes gadā, utt. Tātad, skaitlis “12” vienmēr atbild par vadību. 

 

Mēs varam piekrist, ka daudzās zemēs Dieva altāris ir pilnīgās drupās, un mums ļoti vajadzīgi vīri un sievas ar apņēmību, uzcītību un ticību. Tādi, kuri pilnībā veltīs savu dzīvi, lai strādātu ar cilvēkiem, sagatavotu nākamo līderu un kalpotāju paaudzi. 

 

12-nieka vadības princips ir vīzijas sākums, lūk, kādēļ Jēzus izredzēja un apmācīja tieši 12, nevis 11 vai 13 mācekļus. Jo tā ir efektīva metode pieaugumam, kalpošanai un mācekļu pavairošanai.   

 

Tādēļ arī radot “grupu12” vitāli svarīgi ir izvēlēties mācekļus ar dažādām pieredzēm, zināšanām un ievirzēm. 

 

Jēzus neizvēlējās 12 muitniekus vai 12 zvejniekus, Viņam bija komanda, kurā pastāvēja dažādība, jo Jēzus zināja – vienpusēja izvēle nozīmē vienpusēju glābšanu.  Tāpat Viņš zināja, ka pēc Viņa nāves katram no mācekļiem jādarbojas dažādos sabiedrības slāņos.  

 

Kad sāksiet veidot savu divpadsmitnieku, pievērsiet uzmanību attiecīgām rakstura īpašībām, kurām jāpiemīt tiem mācekļiem, kurus izvēlēsieties:

 

 

1.Viņiem ir jābūt svētītiem. 

5.Mozus 28:2-6 “2 un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij: 3 svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. 4 Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis; svētīts būs tavu lopu auglis, tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums. 5 Svētīts būs tavs grozs, un svētīta būs tava abra. 6 Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.”

 

No tikko izlasītā var saprast, ka svētība – tā ir pilnīga paklausība Dieva gribai un tam, ko Viņš saka. Dieva griba paredz, lai  mēs esam svētīti un būtu par svētību citiem, jo neviens nevar iedot otram to, kā pašam nav. 

 

Tātad ar cilvēkiem, kuri iestiguši parādos un nevēlas no tiem izkļūt, vai ar tādiem, kuriem ir savtīgas ambīcijas un netīri motīvi, tev nav pa ceļam. No viņiem turies pa gabalu, jo tādi iznīcinās ne tikai tavu kalpošanu, bet arī novilks tevi lejā sev līdzi. Tas nozīmē, ka SVĒTĪBA = PAKLAUSĪBA. 

 

Šim vienkāršajam principam jābūt novērojamam tavos mācekļos – viņiem ir jābūt piepildītiem ar Sv.Garu un Dieva Vārdu.

 

 

Komandā ir jābūt tikai tādiem mācekļiem, kuri ir paklausīgi. Sauls tika atcelts no ķēniņa amata nepaklausības dēļ. Dāvidu Dievs izvēlējās, jo viņš paklausīja Dievam un Dievs teica: «Es esmu atradis vīru pēc Savas sirds, kas darīs visu, ko Es gribu.” 

 

 

2. Viņiem jābūt cilvēkiem, kas dzīvo ticībā. Kad mums ir attiecības ar Dievu un Viņa vārds kā fundaments, tad mēs pārejam ticības līmenī. Katram, kurš ir transformācijas procesā, jāiemācās uzvarēt ticības sfērā. 

 

Cilvēki, kuri dzīvo ticībā, ir līdzīgi ērgļiem. Kad ērgļi apmāca lidot jauno ērglēnu, viņi to izgrūž no ligzdas vai palaiž vaļā lidojumā, līdz ar to ērglēnam nav citas izvēles kā lidot. Tieši tāpat mums ir ar Dievu: vai nu mēs ticam tam, kas rakstīts par mums un kļūstam par uzvarētājiem vai arī  apstākļi liek mums salūzt. 

 

Ebrejiem 11:1-6 “1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. 2 Jo, tanī stāvēdami, tēvi saņēmuši liecību. 3 Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. 4 Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains; tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis; tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. 5 Ticībā Ēnohs tika aizrauts, tā ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. 6 Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.”

 

Jēkaba 2:14-26 “14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt? 15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības, 16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, – bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? 17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. 18 Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. – Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. 19 Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb. 20 Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? 21 Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra? 22 Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, 23 un ir piepildīti raksti, kas saka: Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, – un viņš tika nosaukts Dieva draugs. 24 Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien. 25 Līdzīgi arī Rahāba, netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama? 26 Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.”

 

Staigāt ticības sfērā, nozīmē iemantot Kristus prātu, prast iekarot garīgajā pasaulē to, ko Dievs vēlas materiālajā un būt jūtīgam Sv.Gara vēlmēm. 

 

 

3. Viņiem jāspēj vadīt, kalpot un izsūtīt.

2.Mozus 18:21 “Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem.”

 

Vārds “spējīgs” – no grieķu valodas “ARETE”, tiek tulkots kā “MEISTARĪBA”. 

 

Tā ir sevišķa īpašība, kam raksturīga spēja vadīt, kalpot un izsūtīt.  Divpadsmitnieka kandidāts nedrīkst būt remdens, vienaldzīgs un neizlēmīgs tajā lietā par ko ir atbildīgs. Viņam jābūt spējīgam atdot vislabāko no sevis.  

 

Spējīgu personību var viegli atpazīt: lai arī kas tiktu uzticēts, viņš to izpildīs teicami un ar prieku. Šāds cilvēks kļūdas neuzskata par sakāvi, bet gan kā iespēju mācīties. Tie nav absolūti pilnīgi cilvēki, bet gan tādi, kuri kļūdās, un tomēr iet tālāk, kļūdas izlabojot. (Nemeklē perfektos, pilnīgos un nekļūdīgos, bet meklē izturīgos un nelokāmos.)

 

 

4. Viņiem ir stipri jāstāv Patiesībā. 

2.Mozus 18:21 “Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem.”

Lai mēs būtu, tie kuri stāv patiesībā, mums visiem ir jāzin Dieva Vārds. 

Piemēram, ja advokāts nezina likumu, viņš nespēs aizstāvēt apsūdzēto. Tāpēc mums nāksies ziedot savu laiku, sapņus un vēlmes. (Kristietība = upuris)

 

5. Viņiem jābīstas Dieva.

2.Mozus 18:21 “Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem.”

 

Cilvēks, kurš bīstas Dievu, ir paklausīgs, nodevies Dieva Vārdam un tam darbam, kuru Dievs viņam uzticējis. 

 

Tāda cilvēka, kurš neceļ savus plānus augstāk par Dieva, īpaši raksturīga iezīme ir, ka viņš visas savas vēlmes atstāj pie krusta. 

 

Kad sāksiet veidot savu komandu, jums būs jāievada ļaudis mācībā par sevis disciplinēšanu, lūgšanu dzīvi un gavēšanu. 

 

 

6. Viņiem jāienīst savtīgums. 

2.Mozus 18:21 “Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem”, tas ir – cilvēkus ar tīriem motīviem. 

 

Mēs skaidri zinām un saprotam, ka draudzē mēdz būt ļaudis, kuri saistīti ar dažādām kārībām kā Samsons, ar mantkārību, piemēram, Ahans un Jūda, ar lepnumu kā Sauls un Lucifers. 

 

Tādi cilvēki ienes samaitāšanu ne tikai komandā, bet arī draudzē un visā kristietībā. Sargieties no tādiem cilvēkiem, lūdziet, lai Dievs viņus uzrāda un aizdabū prom no komandas.