7.Nodarbība Vīzija un tās attīstība

Vīzijas 4 pakāpes. 

Vīzija – tas nozīmē glābt cilvēku dvēseles un veidot mācekļus caur stratēģisko glābšanas procesu un pieaugumu. 

1.Timotejam  2:3-4  Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Stratēģiskā glābšanas un pieaugšanas procesa etapi, kuriem iziet katrs jaunais kristietis un izaug līdz kalpotāja (līdera) pozīcijai: 

⦁ Glābt

⦁ Nostiprināt

⦁ Apmācīt

⦁ Izsūtīt

 

1. Glābšana – tas ir evaņģelizācijas pakāpiens. Tā ir glābšana caur aicinājumu pie altāra draudzē; caur personīgām liecībām un mājas grupām. 

Маrka 16:15-16  Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.

Jēzus pavēlēja mums iet un aizniegt visas tautas Viņam. Veiksme slēpjas tajā, lai katrs iesaistītais māceklis kļūtu par uzvarošas dzīves un dvēseļu glābšanas ekspertu. 

Ja katrs no mums gadā aizsniegs un apmācīs vienu cilvēku, tad 33 gados var tikt izglābti 8,5 miljardi cilvēki.  

2. Nostiprināšana – tas ir kā sētas durvju aizvēršana uz pasauli. Šis process ietver uzmanību un palīdzību, kura tiek veltīta jaunajam kristietim. 

Apustuļu d. 2:41-42  Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu; un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.

Tas Kungs liek mums rūpēties par brāļiem un māsām, kuri tikko pievienojušies ģimenei. Mājas grupas līderis nedrīkst izlaist no redzesloka jauno kristieti līdz brīdim, kamēr māceklis pats piedzīvo satikšanos ar Jēzu un iziet inkaunteru. 

Nostiprināšanas procesa veiksme slēpjas tajā, ka katrs jaunpienācējs saņem mīlestību un uzmanību tikko viņš/-a parādās draudzē vai mājas grupā. 

Dažāda veida atstumtība, vēsums, vienaldzība un uzmanības trūkums izsauc jaunpienācēja sirdī sāpes, bet mīlestība rada drošības, aizsardzības un pārliecības sajūtu savā garīgajā ģimenē. 

1.nostiprināšanas solis: katrs jaunais kristietis tiek iesaistīts mājas grupā, kur par viņu rūpējas.

2.nostriprināšanas solis: katram jaunpiedzimušajam kristietim ir jāiziet pre-inkaunters. Tas cilvēku sagatavo inkaunteram, dod ievirzi un ļauj apzināties to, kas ar viņu tur notiks. 

Šis solis ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka atver cilvēka sirdi un sagatavo viņu satikšanai ar Dievu inkauntera laikā. 

 

Pre-inkauters sastāv no 4 fāzēm:

1. Būt pārliecinātam par savu glābšanu.

2. Zināt lūgšanas spēku.

3. Zināt Vārda spēku. 

4. Zināt atbrīvošanas principus.

3. nostriprināšanas solis – inkaunters, tas nozīmē sastapšanos ar Dievu ārpus pilsētas. Domāts tiem, kuri apmeklē mājas grupu un izgājuši pre-inkaunteru. Cilvēks uz 3 dienām aizbrauc prom no ierastās dzīves un visām rūpēm. 

Šeit jaunajam kristietim kalpo dziļi personīgi 5 dažādās sfērās:

1. Pārliecība par glābšanu. Pilnīga atzīšanās savos grēkos, spēja atzīt savu krišanu un pilnīgi vaļsirdīga grēku nožēla (krusta atklāsme).  

2. Iekšēja dziedināšana. Cilvēks saņem kalpošanu emocionālajā jeb dvēseles līmenī. Šeit kalpotāji gādā par to, lai cilvēks tiktu izdziedināts no visām iekšējām traumām, kuras viņam/-ai tika nodarītas bērnībā, jaunībā vai pieaugušā vecumā. 

3. Atbrīvošana. Šajā līmenī notiek atbrīvošana no dēmoniem un gariem, kuri dzīvo cilvēkā, no mantotiem lāstiem un lāstiem, kurus cilvēks pats sev uzlicis ar okultām darbībām. 

4. Kristības un piepildīšanās ar Sv.Garu. Visi, kuri iziet grēku nožēlu un attīrīšanos, piedzīvo Gara kristības un piepildīšanos ar Sv.Garu.  

5. Vīzija. Pati galvenā inkauntera fāze, kurā cilvēks iegūst mērķi un vīziju savai dzīvei. Kā arī saņem apstiprinājumu tam, kam Dievs viņu radījis un ko izredzējis paveikt uz zemes.

 

3. Apmācīšana – šis process ietver jaunā mācekļa sagatavošanu un apmācību, kurš visu savu dzīvi ir pilnībā veltījis Dievam, pēc tam kad viņš/ -a tika nostiprināts.

2.Timoteja 2:2  un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.

Mateja 28:19-20 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Māceklība izpaužas tajā, lai jaunais kristietis iemācītos staigāt brīvībā un pārvarētu kārdinājumus, kuri ļoti bieži sākas pēc inkauntera. Māceklim jāiziet post-inkaunters. Tās ir 10 nodarbības, kuras viņam jāiziet, lai nostiprinātos pēc inkauntera. 

Noslēguma posms ir līderu skola. Šeit apmācības iziet tie, kuri apmeklējuši post-inkaunteru. Līderu skolā mācekļi apgūst tēmu par vīziju, draudzes virzienu, izaugsmes stratēģiju un mājas grupām.  

Skola sastāv no 3 fāzēm:

 1. Apmācība par kristīgās dzīves fundamentālām patiesībām. 

 2. Zināšanas par vīziju (detaļās), un kā to attīstīt caur savu mājas grupu.  

 3. Sava personīgā kalpošanas potenciāla apzināšana un tā attīstīšana, lai realizētos. 

 

4. Izsūtīšana

Mateja 28:19-20 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Visa vīzija ir koncentrēta uz to, lai pēc tam, kad cilvēks glābts, izveidotu mācekli, līderi un Dieva darba biedru. 

Vīzijas pamatprincips slēpjas tajā, lai māceklis pats realizētos kā spēcīgs kristietis, līderis, kā arī glābtu citus; palīdzētu īstenoties Kristū arī pārējiem mācekļiem un izveidotu viņos Kristus raksturu.