1.nodarbība Vīzijas spēks

1.Nodarbība Vīzijas spēks 1.Moz.12:2 „ Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.„ Pirmais, kuram bija vīzija, bija Dievs. Viņš zināja, ko Viņš grib, un to kā Viņš ir radījis zemi un cilvēkus.  1.Moz.1:26-28 „Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un

2.Nodarbība Vīzijas attīstība

2.Nodarbība Vīzijas attīstība Trīs elementi, lai attīstītu vīziju: ⦁ Pieņemt vīziju ticībā!  Mums jāpieņem vīzija ticībā un nav jāgaida kaut kādas pārdabiskas atklāsmes. Cilvēciskais prāts nedrīks valdīt Dieva vīzijā, bet tur jābūt tikai ticībai.    1.Tim.: 2:3-4  „3 Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā,   4 kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti

3.Nodarbība 5 vīzijas virzieni

3.Nodarbība 5 vīzijas virzieni Vīzija kustās 5 virzienos:  ⦁ Vīzija jāsaņem Savā garā.   Sal.pam. 20:27 „Tā Kunga gaismeklis ir cilvēka gars, tas apgaismo pašus visslepenākos cilvēka miesas dziļumus. „    Tas nozīmē, ka vīzija jāsaņem sev personīgi. Kad tu saņem vīziju personīgi, tu mainies iekšēji, tu runā un esi pārpildīts ar šo vīziju (

4.Nodarbība Līdera īpašības

4.Nodarbība Līdera īpašības Par līderi nepiedzimst, par tādu kļūst. ⦁ Līdera raksturs. Tāds līderis, kuram ir daudz zināšanu, bet nav stingray rakstura, ir kā divgadīgs bērns ar ieroci, bīstams ne tikai sev, bet arī apkārtējiem. Tāpat kā ēku būvē no pamatiem, līderis sākas ar raksturu.       Mateja6:1-8“1Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib

6.Nodarbība Spēks slēpjas grupā 12

6.Nodarbība Spēks slēpjas grupā 12 6 īpašības, kuras nepieciešamas māceklim, lai pretendētu uz grupu no 12.    Skaitlis 12 vienmēr ir bijis Dieva sirdī: 12 mēneši gadā; 12 Izraēla ciltis; 12 stundas dienā un 12 stundas naktī; 12 Apustuļi; 12 pamatakmeņi  un 12 vārti Debesu Jeruzālemē; Dzīvības koks, kurš nes augļus 12 reizes gadā, utt.

7.Nodarbība Vīzija un tās attīstība

7.Nodarbība Vīzija un tās attīstība Vīzijas 4 pakāpes.  Vīzija – tas nozīmē glābt cilvēku dvēseles un veidot mācekļus caur stratēģisko glābšanas procesu un pieaugumu.  1.Timotejam  2:3-4  Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Stratēģiskā glābšanas un pieaugšanas procesa etapi, kuriem iziet

8.Nodarbība Sagatavojies, lai sāktu grupu

8.Nodarbība Sagatavojies, lai sāktu grupu Sagatavojies, lai sāktu grupu    Līdera (kalpotāja) 5 personiskās sagatavošanās jomas. 2. Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. 1. Garīgā: ⦁ Svēttapšana: gavēnis un lūgšana (atdalīšanās vai nodošanās kaut kam). ⦁ Attiecības ar Dievu (Vecajā Derībā ebreju vārds

9.Nodarbība Veiksmes stratēģija un motivācija

9.Nodarbība Veiksmes stratēģija un motivācija Veiksmes stratēģija un motivācija Mērķis: sākt praktizēt stratēģiju, kas padarīs Jūsu mājas grupu veiksmīgu.    1. STRATĒĢIJA. Jozuas 1:1-9  1 Un notika pēc Mozus, Tā Kunga kalpa, nāves, ka Tas Kungs runāja uz Jozuu, Nūna dēlu, Mozus palīgu:  2 “Mans kalps Mozus ir miris; tad nu celies ar visu šo

10.Nodarbība Līderu un mācekļu savstarpējās attiecības

10.Nodarbība Līderu un mācekļu savstarpējās attiecības Līderu un mācekļu savstarpējās attiecības   ⦁ Iestāšanās par komandu.   1. Samuēla 12:23 Tad Samuēls sacīja tautai: Arī es nekad tā neapgrēkošos pret To Kungu, ka mitētos par jums aizlūgt un mācīt jūs staigāt labo un taisno ceļu.     ⦁ Garīgo un fizisko vajadzību nodrošināšana.   Маrka

11.Nodarbība Ko nozīmē būt par līderi?

11.Nodarbība Ko nozīmē būt par līderi? Ko nozīmē būt līderim?           Līderis ir tas, kurš vada citu aktivitātes, kā arī pats rīkojas, lai sasniegtu ieplānoto. Viņš ir spējīgs vadīt darbu, kas palīdzēs grupai izpildīt izvirzītos uzdevumus. Viņam ir vīzija un ticība izvirzīto mērķu un plānu realizācijai.    Маrka 9:35 Un Viņš apsēdies

12.Nodarbība Līdera personība

12.Nodarbība Līdera personība Mērķis: tikt skaidrībā, kurā sfērās Jūs esat stiprs, kurās vājš un kurās vēl jānostiprinās.  Un kādas sfēras Jums vispār iztrūkst lai tās apgūtu.   2. Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.    ⦁ Entuziasms: Pesimists nekad nebūs veiksmīgs līderis, jo

13.Nodarbība Līderības cena

13.Nodarbība Līderības cena Mk. 10:21-22 „Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man. Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts.”  1.Kritka: Ja cilvēks nav spējīgs

14.Nodarbība Principi veiksmīgai līdera darbībai

14.Nodarbība Principi veiksmīgai līdera darbībai 1.Pēt.2:21„ Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. „ 1. Vēlme pēs sasniegumiem: Vienmēr fokusējies uz nākotni. Priekšrocība ir tāda, ka līderis dod citiem atbildību, sniedzot kādu uzdevumu un motivējot to pildīt, lai nākotnē tas būtu

15.Nodarbība Līderu bīstamība

15.Nodarbība Līderu bīstamība Tas, ko tu sēsi paklausība, to tu arī pļausi savā līdera darbībā. ⦁ Lepnums Rom.12:3 „Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. „ ⦁ Kurnēšana  4.Moz.12:1-2 „Tad Mirjama un Ārons

16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi

16.Nodarbība Vadības jeb līderības tipi ⦁ Autokrātiskais vadīšanas tips – tas ir tāds vadīšanas veids, kad līderis tikai dod komandas jeb pavēles citiem par to, kas jādara, taču pats īpaši neiesaistās.    ⦁ līderis nosaka dabību un metodes projekta realizēšanai; ⦁ līderis nosaka uzdevumu un atbildību katram dalībniekam; ⦁ līderis novērtē katra darbinieka izpildīto uzdevumu;

17.Nodarbība Kā iekarot dvēseles grupās

17.Nodarbība Kā iekarot dvēseles grupās Nekas nepieaugs, ja jūs neiekarosiet dvēseles! Dieva sapnis ir tāds, lai katrs loceklis iekarotu jaunas dvēseles. Ja jūs iedosiet līderiem dvēseles, tad viņi tās nenovērtēs, bet ja viņi tās iekaros, tad viņi atdos savas dzīves par tām. Apustuļa Pāvila sapnis 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 1:8 „ Jo no jums Tā Kunga

18.Nodarbība Liecības spēks

18.Nodarbība Liecības spēks Rom.1:16 „ jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim „ 1.Kor.1:17-18 „ Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet

19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās

19.Nodarbība Efektīvu līderu veidošanās Kādam pazīstamam skulpturologam kādreiz pajautāja par to, kā viņš spēj no rupja marmora gabala uztaisīt tik skaistu zirga skulptūru. Viņš atbildēja: „ zirgs tur jau bija, man vienkārši nācās nogriezt visu lieko.” Šī frāze tieši atspoguļo to, ka tiek veidoti efektīvi līderi.  Jņ. 1:35-42 „Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi

20.Nodarbība Vīzija G12

20.Nodarbība Vīzija G12 Vīzija G12 (angļ. „Government of 12”) vienmēr ir bijusi Dieva sirdī. Izraēlā bija 12 ciltis. Jēzus neizvēlējās 10 vai 15 mācekļus, bet tieši 12, lai izplatītu Savu Vārdu pasaulē. Un mēs ticam, ka arī šodien Dievs izmanto šo vīziju, lai transformētu draudzes, konfesijas un nācijas, un lai palīdzētu kristiešiem piepildīt „lielo uzdevumu”

5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība

5.Nodarbība Mājas grupu mērķis un nozīmība Mājas grupu 5 aspekti.  Mājas grupas – visas draudzes mugurkauls.   1. Draudzes veiksmes pamatā ir mājas grupas.  Tās ir kā draudzes mūra celtne. Draudzēs, kurās pieņem mājas grupu vīziju, notiek acīm redzama garīga un skaitliska izaugsme. Tāpat mājas grupās veidojas nākamā mācekļu un līderu paaudze, kura nesīs tālāk